İnsanlık tarihi boyunca pek çok kişi sanatı kendine göre tanımlamıştır Bu tanımların ortak noktalarından yola çıkılarak şu söylenebilir Sanat insanların kendileri ve doğa karşısındaki duygu ve düşüncelerinin çizgi renk biçim ses söz ve ritim gibi unsurlarla güzel ve etkili bir biçimde ve kişisel bir üslupla ifade edilmesidir
Türkçede iyi ve güzel yapılan her iş için "sanat" sözcüğünden yararlanılarak "askerlik sanatı" "güzel konuşma sanatı" gibi söz öbekleri oluşturulmuştur Bu sözlerde "sanat" sözcüğünün yer alması aslında sanatın özelliklerine ilişkin ipuçları da vermektedir Bir iş ya da hareketin güzel gelişmiş ve etkileyici bir biçimde görünmesi onun bir sanat olarak algılanması sonucunu doğurmuştur Bu şu demektir: İnsan yaptığı işi ne kadar yüceltebiliyor ona estetik bir parıltı katabiliyorsa sanat olgusuna da o kadar yaklaşıyordun Yani sanatın ayırıcı özelliklerinden biri onun günlük basit ve sıradan şeylerin üstünde olmasıdır
Sanatçıyla bilim adamı arasındaki farkı anlatmak için bir örnek verelim Bir gök olayı olan "yıldırım" karşısında bilim adamının tavrı bu doğa olayının nedenlerini araştırmak bundan korunmanın yollarını bulmaya çalışmaktır Bilim adamı bu duyarlıkla çalışarak paratoneri bulmuş ve bunun etki alanını formüllerle ifade etmiştir Ama bir sanatçı "yıldırım"la bu şekilde ilgilenmezO dış dünyadan algıladıklarını kendi sanatsal gerçekliğinde yeniden oluşturur Bir şair sözcüklerin çağrışım gücünden dilin anlatım olanaklarından yararlanarak kendi duygu ve hayallerini dile getirir "Yıldırım" sözcüğü de şair için bu noktada bir ileti aracı bir ifade birimi olur
Tolstoy "Sanat insanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu kendinde canlandırdıktan sonra aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket ses çizgi renk veya sözcüklerle belirlenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından doğmuştur" der

İnsanoğlu duygularını ve düşüncelerini sesler çizgiler ve renklerle simgeler halinde şekillendirmeye başladığı andan itibarensanat eserleri de oluşmaya başlamıştır
Her sanat eseri insanla ya da insanın içli dışlı olduğu bir şeyle ilgilidir; belli bir varlığı anlatır ondan bir kesit ortaya koyar Bir resim belli bir tabiat parçasının resmidir ya da bir insan görüntüsüdür; bir tiyatro oyunu belli olayların canlandırılmasıdır bir şiir ya da müzik parçası ya doğanın ya da insan ruhunun estetik bir anlatımıdır